gazduire site - business

Suport tehnic non-stop

+40 (743) 033 726

Termeni si Conditii de Utilizare - Contract incheiat la distanta
[descarca contract]

I. Drepturile şi obligaţiile părţilor

1.1 Drepturile şi obligaţiile clientuluiClientul se obligă:
1.1.1 - să asigure utilizarea corespunzătoare a serverului web şi facilităţilor oferite de furnizor, să nu provoace daune sau prejudicii furnizorului prin incorecta utilizare a serviciilor oferite;
1.1.2 - să nu încredinţeze parolele de acces la contul de FTP al site-ului unor persoane neautorizate;
1.1.3 - să nu utilizeze serviciile în scopuri ilegale sau pentru a susţine activităţi ilegale;
1.1.4. - să utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să nu contravină legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia minorilor;
1.1.5. - să nu trimită e-mailuri comerciale nesolicitate şi e-mailuri de tipul „bulk-email” (SPAM);
1.1.6. - să nu acceseze neautorizat conturile altor clienţi;
1.1.7. - să utilizeze serviciile oferite de furnizor în aşa fel încât să nu determine distribuirea de viruşi informatici;
1.1.8. - să nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfăşurări a activităţii furnizorului;
1.1.9. - să nu facă streaming audio sau video.

Clientul are dreptul:
1.1.10. - să folosească facilităţile oferite de serviciul de găzduire doar pentrul site-ul propriu, în condiţiile prezentului contract;
1.1.11. - de a semnala eventualele nereguli sau erori care împiedică buna funcţionare a site-ului şi care ţin de găzduirea acestuia.
Furnizorul se obligă:

1.2. Drepturile şi obligaţiile furnizorului

Furnizorul se obligă:
1.2.1. - să asigure spaţiul pentru găzduirea site-ului clientului, conform pachetului ales de client;
1.2.2. - să menţină disponibil pentru accesul http domeniul clientului, garantând o disponibilitate a sistemului (uptime) de cel puţin 99% pe luna, din momentul activării domeniului sau a domeniilor amintite mai sus ori a găzduirii;
1.2.3. - să asigure confidenţialitatea parolelor de acces sau a parolelor de e-mail ale clientului;
1.2.4. - să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcţionarea normală a acestui serviciu şi care revin atribuţiilor furnizorului;
1.2.5. - să utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispoziţie (în limita posibilităţilor) pentru satisfacerea clientului său, prin asigurarea unui mediu profesional cât mai sigur şi cât mai stabil.

Furnizorul are dreptul:
1.2.6. - de a solicita orice tip de documente care să probeze identitatea clientului; clientul va aduce la cunoştinţa furnizorului orice schimbări a acestor date survenite pe perioada prezentului contract, în termen de 72 de ore de când acestea au avut loc;
1.2.7. - de a suspenda prestarea serviciului în cazul neplăţii facturilor în termen de 7 zile lucrătoare de la emiterea acestora sau a nerespectării condiţiilor contractului de către client;
1.2.8. - de a-şi selecta clientela.

II. Clauze de încetare a contractului


2.1. Prezentul contract încetează de drept în cazul în care una din părţi:
   a) nu îşi execută una din obligaţiile esenţiale enumerate în prezentul contract la punctul 1;
   b) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
   c) în termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din obligaţiile ce-i revin.
   d) se constata ca Clientul a prezentat informatii false, incorecte sau incomplete
2.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
2.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
2.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
2.5. În cazul în care Clientul monopolizează resursele sistemului şi împiedică furnizarea serviciilor către ceilalţi clienţi, prezentul contractul se reziliază fără returnarea plăţilor făcute către furnizor.

Termenii si Conditiile cu privire la Inregistrarea de Nume de Domenii sunt cele afisate de catre fiecare ICANN Registrar Acreditat pentru fiecare extensie de nume de domeniu in parte.